Syed Nasir Khursheed

Syed Nasir Khursheed
Vice President
Phone: 0508329376
Location: Jeddah, KSA
Degrees: Civil Engineer