Shaikh Saoud Yakoob

Shaikh Saoud Yakoob
Joint Secretary
Phone: 0559783092
Location: Jeddah,KSA
Degrees: Commerce Graduate